INHALADORS DE CARTUTX PRESSURITZAT I CÁMBRA ESPAIADORA

L’inhalador de cartutx pressuritzat també el denominem Inhalador a Dosi Mitjana (MDI). Tenen una vàlvula que permet alliberar una dosi fixa del fàrmac amb cada pulsació i és el sistema d’inhalació més freqüent en la majoria de fàrmacs.

En Pediatria, independentment de l’edat del pacient es recomana utilitzar l’inhalador pressuritzat SEMPRE amb cambra espaiadora amb/sense màscara, però mai directament en la boca. (Recomanació B).

Les cambres espaiadores, són dispositius que s’intercalen entre el cartutx pressuritzat i la boca del pacient amb l’objectiu de simplificar la tècnica d’inhalació i millorar la seva eficàcia. Solen tenir una o dues vàlvules unidireccionals que permeten que les partícules del fàrmac quedin en suspensió a l’interior de la cambra i puguin ser inhalades sense necessitat de coordinar el tret amb una maniobra d’inspiració.

 

Les cambres de petit volum amb màscara facial s’utilitzen en lactants o nens/as no col·laboradors, però en el moment que els nens/as són capaços de realitzar la tècnica de forma correcta, 3-4 anys, es recomana retirar la màscara i inhalar a través del filtre. D’aquesta manera s’elimina l’espai mort de la màscara i augmenta la disponibilitat i el dipòsit de fàrmac. Si s’utilitza la màscara, aquesta ha d’adaptar-se perfectament per a cobrir només la boca i el nas del nen, no altres zones de la cara.

 

Edad Inhalador Recomendado
<4años Inhalador presurizado con cámara espaciadora de pequeño tamaño y mascarilla facial
4-6años Inhalador presurizado con cámara espaciadora con/sin mascarilla*
>6años Inhalador de polvo seco

Inhalador presurizado con cámara espaciadora sin mascarilla

* Siempre que el paciente colabore, utilizar la cámara con boquilla y retirar la mascarilla.

 

Característiques de la cambra espaiadora:

 •  Longitud entre 14-28 cm és idònia per a generar una distribució òptima de les partícules (1-5 µm de diàmetre).
 • Vida de la cambra: depèn de la càrrega electroestàtica. Les de plàstic exerceixen un efecte electroestàtic en les seves parets, atraient partícules i disminuint la seva vida. Es recomana una vida màxima 12 mesos en les cambres de plàstic.

Com rentar-les per a disminuir la càrrega electrostàtica?

 • Desmuntar la cambra segons les instruccions del fabricant
 • Rentar-les amb un detergent suau i aigua tèbia
 • Esbandir-les amb aigua (prevé la inhalació de partícules del detergent)
 • Deixar-la assecar. Sense fregar.

Es recomana inhalar directament després de pressionar el cartutx, ja que el retard disminueix la quantitat de fàrmac que arriba als pulmons. Així mateix, prémer l’inhalador diverses vegades consecutives NO es recomana, ja que pot reduir-lo a la meitat, cal fer-ho d’una en una pulsació per a cada inhalació.

Clàssicament es considerava que 9-10 respiracions a volum corrent (observant el moviment de la vàlvula) era el número correcte per a inhalar el fàrmac, nous estudis demostren que amb menys inhalacions el dipòsit del fàrmac no varia. Actualment la recomanació es manté entre 4-7 inhalacions per pulsació.

 

TÈCNICA DE L’INHALADOR PRESSURITZAT AMB CAMBRA I MÀSCARA.

IMPORTANT. Per a la bona realització de la maniobra el nen/a ha d’estar despert i en posició vertical (assegut o dempeus)

 1. Destapar l’inhalador i AGITAR-LO en posició vertical.
 2. Acoblar l’inhalador a la cambra.
 3. Situar la màscara atapeïda al voltant de la boca i nas del nen/a.
 4. Prémer l’inhalador, només 1 vegada, amb la cambra horitzontal.
 5. Mantenir la posició de la cambra i màscara mentre el nen respira amb normalitat unes 5 vegades (observar el moviment de la vàlvula), o esperar 10 segons. No obstant això, sol ser suficient amb 2-3 respiracions si s’utilitzen cambres de petita grandària.
 6. Si precisa noves dosis, tornar a agitar cada vegada i repetir el procediment amb un interval de 30 segons a 1 minut entre cada dosi.
 7. Retirar l’inhalador de la cambra i tapar-lo.
 8.  Rentar amb aigua la boca i la zona de la cara en contacte amb la màscara.

TÈCNICA DE L’INHALADOR PRESSURITZAT AMB CAMBRA I FILTRE.

 1. Destapar l’inhalador i AGITAR-LO en posició vertical.
 2. Acoblar l’inhalador a la cambra.
 3. Expulsar l’aire dels pulmons (bufar).
 4. Situar el filtre de la cambra en la boca, tancant bé els llavis i estrènyer el polsador, només una vegada, amb la cambra horitzontal.
 5. Inspirar (agafar aire) de forma lenta, suau i profunda durant uns 5 segons, aguantar la respiració (pausa) uns 10 segons i espirar (expulsar l’aire) lentament.
 6. Si precisa noves dosis, tornar a agitar cada vegada i repetir tots els passos amb un interval de 30 segons a 1 minut entre cada dosi.
 7. Retirar l’inhalador de la cambra, tapar-lo i esbandir la boca.Final del formulario